Skip to main content

Erstatning for uberettiget strafforfølging

Dersom du har vært siktet i en straffesak og saken ender med henleggelse eller frifinnelse, har du rett til erstatning fra staten for ditt økonomiske tap.

Du kan også ha krav på erstatning for ikke-økonomiske belastninger som følge av strafforfølgningen.